Privacy

SUITE702 Privacy Policy

SUITE702 (gevestigd aan de Elementenstraat 14-B, 1014 AR in Amsterdam, e-mailadres: webshop@suite702.com) respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar site. SUITE702 draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft en die wij van u verzamelen vertrouwelijk wordt behandeld. SUITE702 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij gebruiken de navolgende gegevens om onze klanten en bezoekers van onze site de navolgende diensten te leveren en de navolgende activiteiten uit te voeren:

  • Van bezoekers die een "Mijn SUITE702 Account" aanmaken, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en wachtwoord om de website te personaliseren en u inzicht te geven in de producten en diensten die u van ons afneemt;
  • Van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen;
  • Van klanten die een recensie over een SUITE702-product schrijven, en ermee akkoord gaan dat deze online wordt gepubliceerd, plaatsen wij een recensie die herleidbaar kan zijn tot een natuurlijke persoon;
  • Van bezoekers die een SUITE702-product kopen, verwerken wij gegevens om de financiële transactie te kunnen uitvoeren (zoals IBAN of creditcardgegevens);
  • Van personen die een SUITE702-product samenstellen of bestellen verwerken wij de door hen verstrekte gegevens voor het beoordelen of uitvoeren van een order en voor marketing-, onderzoeks- en reclamedoeleinden;
  • Van bezoekers en gebruikers van SUITE702-producten die daar toestemming voor hebben gegeven of waarmee reeds een bestaande klant relatie bestaat, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over SUITE702-producten of soortgelijke producten en diensten, hun bestellingen, en over speciale aanbiedingen en acties.

Indien u niet langer wenst dat SUITE702 uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar webshop@suite702.nl. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt dan, indien wij hiertoe wettelijk gehouden zijn, gestaakt.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers, applicatieproviders en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken. Dergelijke partijen zullen in de meeste gevallen onder onze verantwoordelijkheid handelen als bewerkers van SUITE702, en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit. Ook met het oog op het uitvoeren van een overeenkomst met een klant en het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld direct-marketing-activiteiten, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze belangen, kunnen wij gegevens aan derden verstrekken, zoals onderzoeksbureaus en bezorgdienst verleners, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage in uw persoonsgegevens

U mag ons met redelijke tussenpozen om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar webshop@suite702.nl.

Klacht

Indien daarvoor een gegronde reden bestaat, kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Het kan zo zijn dat wij, of onze dienstverleners, van u persoonsgegevens verwerken wanneer cookies worden geplaatst via onze website of app. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookie Policy op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.

Algemeen

SUITE702 kan dit privacy statement te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy statement. Dit privacy statement is aangepast op 1 april 2018. Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacy statement, kunt u zich richten tot webshop@suite702.nl.

SUITE702 Cookies Policy

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet stellen websites verplicht de bezoeker te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. Op www.suite702.com wordt gebruik gemaakt van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Functionele cookies

Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt.

Analyserende cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Marketing cookies

Met behulp van marketing cookies kunnen wij u relevante en gepersonaliseerde advertenties tonen en het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, beperken. Daarnaast geven marketing cookies ons inzicht in de effectiviteit van marketingcampagnes.

 E-Mail marketing

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief "Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (email) nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar webshop@suite702.com of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw email adres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring."